سروش

مهندس سروش

استاد

آموزش برد الکترونیکی و لپ تاپ

پکیج

مهندس دادرس

استاد

آموزش پکیج

استاد تعمیرات

مهندس نیکوکار

استاد

آموزش الکترونیک و برد

آموزش موبایل

مهندس عباس نژاد

استاد

آموزش تعمیرات موبایل

پورمحمد

مهندس پورمحمد

استاد

آموزش پکیج

صالحی

مهندس صالحی

استاد

آموزش BMS و برق و PLC

فهرست